Algemene Voorwaarden

0
 Advanced issue found
 
0
 Advanced issue found
 

Maecenas bibendum tellus in aliquet molestie.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent euismod quis ipsum vel sodales. Maecenas bibendum tellus in aliquet molestie. Integer augue massa, feugiat ac quam sed, iaculis accumsan justo.

Titel

Onze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als online platform aan de klant (in zijn hoedanigheid van consument of handelaar) en elke overeenkomst die tussen partijen tot stand komt en dit met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden die gehanteerd worden door de gebruiker.

 


BESTELLINGEN


De goederen die worden aangeboden op onze website worden steeds zo volledig en zo nauwkeurig mogelijk omschreven met behulp van afbeeldingen. De online weergaven van deze afbeeldingen kunnen lichtjes afwijken van de realiteit, onder meer rekening houdend met de verschillen die kunnen ontstaan bij het maken van de weergave van de foto en de wijze waarop deze op het beeldscherm weergegeven wordt (en de instellingen die daarvoor door de gebruiker worden gebruikt). Groven Style kan evenwel niet aansprakelijk zijn voor eventuele verschillen tussen de weergave en de realiteit.

 


PRIJZEN


  • De prijzen zoals deze online staan vermeld zijn bindend, tenzij er sprake is van overmacht.
  • De prijzen op onze website zijn steeds vermeld inclusief BTW. In geval het gaat om een verzending buiten de EU of om klanten met een geldig BTW-nummer buiten België is de klant geen BTW verschuldigd.
  • De op de Website weergegeven prijs is steeds exclusief verzendkosten. BETALINGEN EN TERUGBETALINGEN

Tenzij anders overeengekomen, gebeuren alle betalingen voorafgaand aan de levering via onze website of op de bij de bestelling aangegeven wijze. In geen geval zal een contante betaling aanvaard worden, behoudens wanneer de zaakvoerder van Groven Style hiermee uitdrukkelijk voorafgaand en schriftelijk heeft ingestemd.

Indien Groven Style voorafgaand, schriftelijk en uitdrukkelijk heeft ingestemd om af te wijken van de voorwaarde van onmiddellijk betaling, dient elke betaling alleszins te zijn gebeurd voor de vervaldatum die vermeld staat op de factuur. Bij gebreke aan volledige betaling voor de vervaldatum zal er zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10 % verschuldigd zijn op het openstaande factuurbedrag (met een minimum van 75 EUR), te vermeerderen met de moratoire interesten aan de interestvoet van 10% vanaf de vervaldatum tot aan de dag van algemene betaling.

In elk geval wordt de eigendom van de verkochte goederen pas overgedragen aan de gebruiker na volledige betaling van de prijs (inclusief de verzendkosten). Tot dat de prijs (inclusief verzendkosten) volledig is betaald, is het de koper verboden het product door te verkopen, aan derden over te dragen of te manipuleren.

Indien de volledige prijs (inclusief verzendkosten) niet is betaald voor de vervaldatum, behoudt Grovens Style zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk (zonder voorafgaande ingebrekestelling) te ontbinden en het gekochte goed terug te halen bij de gebruiker, onverminderd het recht van Groven Style om een vergoeding te vorderen voor de door haar geleden schade en gemaakte kosten.

Bij terugbetalingen wordt steeds het oorspronkelijke bedrag terugbetaald in de munteenheid waarin de initiële betaling gebeurde. De terugbetaling zal gebeuren volgens de wisselkoers van dat moment. Wij staan niet in voor eventuele wisselkoersschommelingen die zich voor kunnen doen tussen het moment van aankoop/betaling en het moment van terugbetaling.

 


LEVERING EN UITVOERING


De gekochte goederen worden geleverd na betaling van de prijs (inclusief verzendkosten) op het adres dat door de gebruiker werd opgegeven bij de registratie of de bestelling. Voor klanten die een bestelling geplaatst hebben in hun hoedanigheid van consument, gaat het risico op verlies of beschadiging pas over op de klant bij ontvangst van de gekochte goederen.

De levering zal in principe gebeuren binnen de termijn die wordt meegedeeld bij de bevestiging van de bestelling, dewelke normaliter niet langer is dan 30 dagen. De klant erkent evenwel dat de levering een inspanningsverbintenis betreft en dat diverse omstandigheden tot gevolg kunnen hebben dat de vooropgestelde leveringstermijn overschreden wordt. Zo wordt de levering onder meer ook uitbesteed aan een externe dienst. Een overschrijding van de leveringstermijn zal geen aanleiding kunnen geven tot het betalen van enige schadevergoeding.

Opgelet, in geval van leveringen buiten de EU, zal u als klant altijd invoerrechten en belastingen aangerekend krijgen. Invoerrechten en belastingen zijn steeds ten laste van u als klant.

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de facturen is voldaan.

Indien de zending naar het buitenland gaat, fungeert Groven Style als exporteur en de ontvanger als importeur. Lokale recyclagebijdragen moeten door de ontvanger aangegeven worden. Scherpesteen kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het aangeven van lokale of landelijke recyclagebijdragen.

 


GARANTIE EN KLACHTEN


Onmiddellijk na de ontvangst van de gekochte goederen zal de klant de geleverde goederen onderwerpen aan een grondig nazicht. Indien de goederen beschadigd zijn, zal de klant dit onmiddellijk (en uiterlijk binnen de 24u) melden aan Groven Style


Groven Style

Tiensesteenweg 110
3800 Sint-Truiden (België)
T +32 (0)11 68 21 38
info@grovenstyle.be


zodoende dat Groven Style zijn rechten kan vrijwaren opzichtens de leveringsdienst.GARANTIE


  • De garantieperiode is standaard 1 Jaar.
  • Garantie wordt voor zichtbare gebreken uitgesloten vanaf de aanvaarding der goederen in onze magazijnen. De garantie is beperkt tot de vervanging door gelijkwaardige goederen, waarbij eventuele gevolgschade en eventuele kosten zoals transport, verzekering door de koper worden gedragen.
  • De waarborg vervalt indien de bij de goederen meegedeelde onderhoudsvoorschriften en/of handleiding niet werden nageleefd, indien er verkeerd gebruik is geweest van het geleverde product of indien de klant zonder onze uitdrukkelijke toestemming veranderingen liet uitvoeren.
  • De verkoper kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor niet schriftelijke beloften.TOEPASSELIJK RECHT


Het Belgische recht is van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement HASSELT bevoegd.

 


VENNOOTSCHAPSGEGEVENS


Groven Style

Tiensesteenweg 110
3800 Sint-Truiden (B)

BE 0407.055.946

0
 Advanced issue found